පොඩි මහත්තයාගේ බ්ලොග් ආගමනය...

Thursday, September 24, 2009

මම මේ බ්ලොග් කෙරුවාවට අලුතින් එකතු වෙන්න හිතුවා. මුලින්ම මම බ්ලොග් කියවන්නයි පටන් ගත්තෙ.
ඉතික් ඉබේටම හිතුනා මගේම කියලා සටහනක් දාන්න ඕනෙ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේ කෙරුවාව පටන් ගත්තේ.
තාම පටන් ගත්තා විතරනේ. කියවන්න අය නැතුව මොනා දැම්මත් වැඩක් නෑනෙ.

පොඩි මහත්තයාගේ බ්ලොග් ආගමනය... ගැන හිතෙන දේ කියලා යන්න.